Click & Retail Solutions beschermt en respecteert je privacy.

Lees onderstaande informatie om meer te weten over ons gebruik van jouw persoonlijke gegevens. Als je vragen hebt over dit privacybeleid of als je een verzoek wil indienen met betrekking tot je persoonlijke gegevens, gelieve ons te contacteren via privacy@collectique.eu.

Click & Retail Solutions BVBA, gevestigd te Rijnkaai 28 , 2000 Antwerpen, met als ondernemingsnummer BE0719.283.011 (hierna “COLLECTIQUE”) is verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens.

1.     Als je een klant bent van een partner-webshop die de Collectique-diensten aanbiedt.

a.    Welke informatie dien je ons te verschaffen en welke gegevens verzamelen we over jou?

Als je van onze diensten gebruik wil maken, dien je ons jouw e-mailadres (en optioneel je telefoonnummer) te verschaffen via het daarvoor bestemde webformulier op de website.

We verzamelen ook enkele persoonlijke gegevens van jou via de webshop waarop je een bestelling plaatst en waarop je onze verzendoptie selecteert. Deze persoonlijke gegevens bestaan uit:

 • je voor- en achternaam;
 • je contactgegevens (adres en eventueel telefoonnummer);
 • de items die je hebt bested op de partner-webshop (productcode, productnaam, prijs, maat, kleur, hoeveelheid);
 • datum van de bestelling;
 • de verzendstatus van de bestelling en de bestelde items;
 • reden van retour voor de te retourneren items;
 • de webshop waarop je de bestelling plaatst;
 • je gekozen Collectique punt.

Als je niet akkoord gaat met ons gebruik van deze gegevens, dan dien je geen gebruik te maken van de Collectique-diensten.

b.    Voor welke doeleinden gebruiken we je persoonlijke gegevens?

We kunnen je persoonlijke gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • om ervoor te zorgen dat je kan genieten van de Collectique-diensten en de voordelen die Collectique punten te bieden hebben voor de bestellingen bij partner-webshops;
 • om ervoor te zorgen dat de bestelde items die je wil retourneren, makkelijk teruggezonden kunnen worden door het Collectique punt;
 • voor directe marketing doeleinden, na afzonderlijke en expliciete toestemming die later op elk moment opnieuw kan worden ingetrokken;
 • voor het beheer van ons platform;
 • om verzoeken te kunnen opvolgen;
 • voor het instellen, uitoefenen en aanvechten van juridische vorderingen;
 • voor de naleving van wetten en juridische verplichtingen waaraan we onderworpen zijn;
 • om ervoor te zorgen dat je jouw rechten, zoals hieronder beschreven, kan uitoefenen;

c.    Op welke verwerkingsgrond(en) baseren we ons voor de verwerking van je persoonlijke gegevens?

Om je persoonlijke gegevens te verwerken, baseren we ons op:

 • onze legitieme belangen, met name:
 • het uitvoeren van onze dienstverlening na jouw aanvaarding van onze algemene voorwaarden (je toegang geven tot Collectique punten voor de levering van je producten die je bestelt bij een partner-webshop);
 • directe marketing;
 • de efficiëntie en functionaliteit van het platform (daarin begrepen maar niet gelimiteerd tot het beheer, onderhoud en foutcorrecties);
 • het voorkomen van fraude;
 • het instellen, uitvoeren en aanvechten van juridische vorderingen;
 • juridische verplichtingen;
 • jouw toestemming.

d.    Hoe lang bewaren we je gegevens?

We bewaren je persoonlijke gegevens voor de duur die vereist is om de bovenstaande doeleinden onder punt b. te bereiken.

e.    Naar waar en aan wie zullen je persoonlijke gegevens worden overgedragen?

Je persoonlijke gegevens zullen overgedragen worden aan:

 • de Collectique punten die je kiest voor de levering van je bestelling(en).
 • de externe dienstverleners die je persoonlijke gegevens verwerken voor ons en voor onze rekening, op basis van onze instructies en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving (op verzoek stellen we je de lijst van deze dienstverleners ter beschikking);
 • de toezichthoudende en regelgevende instanties als we te goeder trouw van mening zijn dat we bij wet verplicht zijn dit vrij te geven in relatie met het vaststellen van een misdaad, het innen van belastingen of heffingen, om de toepasselijke wetgeving na te leven of gevolg te geven aan een rechterlijke uitspraak uit een bevoegde jurisdictie, of met betrekking tot juridische procedures;
 • derde partijen als onderdeel van een fusie, overname of faillissement, wanneer we onze onderneming, aandelen of activa gedeeltelijk of volledig verkopen (faillissement inbegrepen).

2.  Als je werkt voor een webshop of Collectique punt

a.    Welke informatie dien je ons te verschaffen en welke gegevens verzamelen we over jou?

Als je werkt voor een webshop, merk of winkel die een overeenkomst is aangegaan met Click & Retail Solutions of die daarin interesse heeft getoond, dan kan deze ons de volgende gegevens hebben bezorgd:

 • je voor- en achternaam;
 • je e-mailadres
 • je telefoonnummer
 • de webshop / het Collectique punt waar je voor werkt;
 • je functie.

Als er nog geen samenwerkingsovereenkomst is afgesloten en als je overweegt om een samenwerking met ons aan te gaan, dan dien je ons diezelfde informatie te verschaffen via het daarvoor bestemde webformulier.

b.    Voor welke doeleinden gebruiken we je persoonlijke gegevens?

We kunnen je persoonlijke gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om een effectieve en efficiënte uitvoering van de overeenkomst tussen Click & Retail Solutions en de webshop of het Collectique punt waarvoor je werkt, te garanderen (i.e. opvolging van bestellingen en retours van producten die door klanten via Collectique besteld worden);
 • voor onze administratieve doeleinden;
 • voor directe marketing doeleinden, na afzonderlijke en expliciete toestemming die later op elk moment opnieuw kan worden ingetrokken;
 • voor het beheer en onderhoud van ons platform;
 • om verzoeken te kunnen opvolgen;
 • voor de naleving van wetten en juridische verplichtingen waaraan we onderworpen zijn;
 • om ervoor te zorgen dat je jouw rechten, zoals hieronder beschreven, kan uitoefenen;

c.     Op welke verwerkingsgrond(en) baseren we ons voor de verwerking van je persoonlijke gegevens?

Om je persoonlijke gegevens te verwerken, afhankelijk van de situatie, baseren we ons op:

 • onze legitieme belangen, met name
 • het uitvoeren van de overeenkomst die aangegaan werd door de webshop / he Collectique punt waarvoor je werkt;
 • de efficiëntie en functionaliteit van het platform (daarin begrepen maar niet gelimiteerd tot het beheer, onderhoud en foutcorrecties);
 • het voorkomen van fraude;
 • het instellen, uitvoeren en aanvechten van juridische vorderingen;
 • juridische verplichtingen;
 • jouw toestemming.

d.    Hoe lang bewaren we je gegevens?

We bewaren je persoonlijke gegevens voor de duur die vereist is om de bovenstaande doeleinden onder punt b. te bereiken.

e.    Naar waar en aan wie zullen je persoonlijke gegevens worden overgedragen?

Je persoonlijke gegevens zullen overgedragen worden aan:

 • de Collectique punten of webshops waarmee je samenwerkt, zoals vereist is voor de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst;
 • de externe dienstverleners die je persoonlijke gegevens verwerken voor ons en voor onze rekening, op basis van onze instructies en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving (op verzoek stellen we je de lijst van deze dienstverleners ter beschikking);
 • de toezichthoudende en regelgevende instanties als we te goeder trouw van mening zijn dat we bij wet verplicht zijn dit vrij te geven in relatie met het vaststellen van een misdaad, het innen van belastingen of heffingen, om de toepasselijke wetgeving na te leven of gevolg te geven aan een rechterlijke uitspraak uit een bevoegde jurisdictie, of met betrekking tot juridische procedures;
 • derde partijen als onderdeel van een fusie, overname of faillissement, wanneer we onze onderneming, aandelen of activa gedeeltelijk of volledig verkopen (faillissement inbegrepen).

3.   Als je een websitebezoeker bent die een webformulier invult op de website

Je dient enkel de informatie in te vullen die verest is in de aangeduide velden. Je persoonlijke data zullen enkel worden gebruikt voor de doeleinden die vermeld worden bij het webformulier en om je te contacteren voor mogelijke opvolging op jouw verzoek.

We verwerken deze persoonlijke gegevens op basis van je toestemming, die op elk moment ingetrokken kan worden door een e-mail te sturen naar privacy@collectique.eu. We bewaren je gegevens voor de duur die nodig is om de doeleinden te bereiken die vermeld staan bij het webformulier en we dragen je gegevens enkel over aan:

 • de externe dienstverleners die je persoonlijke gegevens verwerken voor ons en voor onze rekening, op basis van onze instructies en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving (op verzoek stellen we je de lijst van deze dienstverleners ter beschikking);
 • de toezichthoudende en regelgevende instanties als we te goeder trouw van mening zijn dat we bij wet verplicht zijn dit vrij te geven in relatie met het vaststellen van een misdaad, het innen van belastingen of heffingen, om de toepasselijke wetgeving na te leven of gevolg te geven aan een rechterlijke uitspraak uit een bevoegde jurisdictie, of met betrekking tot juridische procedures;
 • derde partijen als onderdeel van een fusie, overname of faillissement, wanneer we onze onderneming, aandelen of activa gedeeltelijk of volledig verkopen (faillissement inbegrepen).

4.    Welke rechten heb je met betrekking tot je persoonlijke gegevens?

Je hebt het recht om ons via het e-mailadres privacy@collectique.eu te verzoeken om:

 • toegang te krijgen tot je gegevens;
 • je gegevens te corrigeren;
 • je toestemming in te trekken als de verwerking van je persoonlijke gegevens gebaseerd is op je toestemming;
 • de gegevens die je ons bezorgde naar jou over te dragen;
 • de verwerking van je gegevens te beperken;
 • je gegevens te verwijderen.

Je hebt ook het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je gegevens en om een klacht in te dienen bij de bevoegde nationale privacyautoriteiten wanneer je rechten niet gerespecteerd worden. Een overzicht van deze autoriteiten is beschikbaar via de volgende link.

5. Worden mijn gegevens buiten de EU gebruikt (of zelfs overgedragen op derde partijen)?

De persoonsgegevens worden in de eerste plaats enkel verwerkt voor intern gebruik. We kunnen u dan ook gerust stellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. Gegevens kunnen toch meegedeeld worden aan derden indien:

 • Er een uitdrukkelijke toestemming is van de betrokkene;
 • Wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Dit zal het geval zijn met werknemers, medewerkers, agenten, onderaannemers, leveranciers, commerciële partners, marketingdiensten, etc.;
 • Wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de sluiting of de uitvoering van een in het belang van de Gebruiker tussen de verantwoordelijke voor de verwerking en een derde gesloten of te sluiten overeenkomst. Bijvoorbeeld in het kader van fraude;
 • Wanneer de doorgifte noodzakelijk is of wettelijk verplicht (zwaarwegend algemeen belang of recht);

De betrokkene is zeker van de vertrouwelijke verwerking van zijn persoonsgegevens in geval van een overname of verkoop van Collectique. In dit geval zal Collectique de nodige informatie aan de betrokkene verschaffen.

Collectique is een Belgische onderneming. Niettemin kan er gegevensverwerking en/of –overdracht zijn naar landen buiten de Europese Unie. Ingevolge artikel 21 van de privacywet mogen persoonsgegevens alleen worden doorgegeven aan landen die eenzelfde passend beschermingsniveau waarborgen, en waar dezelfde of gelijkaardige bepalingen van de privacywet worden nageleefd. Het land, duur van de overdracht en opslag, aard van de gegevens en precieze doeleinden zijn criteria die per geval onderzocht moeten worden.

Collectique garandeert dat er geen overdracht naar derde landen voor gegevensverwerking of –opslag plaats heeft zonder dat de nodige maatregelen genomen zijn om te voldoen aan de beschermingsvereisten uit de Belgische Privacywet.

6. Beveiligingsmaatregelen

Collectique heeft passende technische en organisatorische maatregelen, beschermingsmaatregelen en waarborgen uitgewerkt om jouw Persoonsgegevens te Verwerken overeenkomstig de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, en in het bijzonder, zonder beperkt te zijn tot, om jouw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, fout gebruik of ongeoorloofde wijzigingen. Collectique zorgt voor beveiliging van onder meer haar back office. Collectique gebruikt een team van technici, geautomatiseerde systemen en geavanceerde technologie overeenkomstig de best practices binnen de sector om jouw Persoonsgegevens een passende bescherming te bieden. Collectique doet alle noodzakelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van jouw Persoonsgegevens te beschermen.

Ondanks de voormelde maatregelen van Collectique dien je jouw er van bewust te zijn dat er steeds risico’s verbonden zijn aan het verzenden van Persoonsgegevens over het internet. De veiligheid en bescherming van jouw Persoonsgegevens kan nooit volledig worden gegarandeerd.

In geen geval kan Collectique verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief gebruik of een onrechtmatig gebruik van de Persoonsgegevens door een derde.

7. Aansprakelijkheid

Collectique is niet aansprakelijk indien derden jouw Persoonsgegevens onrechtmatig Verwerken of gebruiken indien Collectique deze Persoonsgegevens rechtmatig aan de betrokken derde verschafte.

Collectique is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het onrechtmatig Verwerken of gebruiken van Persoonsgegevens door een derde.

Collectique is alleszins slechts aansprakelijk voor de schade die door een Verwerkering is veroorzaakt wanneer bij de Verwerking niet is voldaan aan de verplichtingen onder de AVG. Collectique is in geen geval aansprakelijk voor enige bijzonder, incidentele, indirecte of gevolgschade.